do góry
3Burmistrz Rabki-Zdroju serdecznie zaprasza na uroczyste odsłonięcie Ławeczki Antoniny Zachary-Wnękowej, które odbędzie się 26 czerwca 2018 roku, o godz. 14:00 w Parku Zdrojowym, obok kortów tenisowych.
Strona główna Komunikaty
18 maj 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości

Burmistrz Rabki - Zdroju ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid.: nr 2051/2 o powierzchni 0,4077  ha, położonej w Rabce – Zdroju, (obręb: Rabka- Zaryte), objętej księgą wieczystą KW Nr NS2L/00039495/2 (prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydz. VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej). Aktualnie Gmina Rabka- Zdrój nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka ewidencyjna nr 2051/2 znajduje się w terenach określanych jako strefa zainwestowania ekstensywnego. W operacie ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Rabka- Zaryte, działka ewidencyjna  posiada klasę bonitacyjną gruntu RV - jest wykazana jako użytek rolny.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Rabce- Zarytem (powyżej zabudowań), stanowi ona nieruchomość rolną bez faktycznego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi obciążeniami (tj. ciężary i ograniczenia oraz hipoteki).

Działka ewid. nr 2051/2 stanowi nieruchomość rolną, do jej sprzedaży mają zastosowanie zapisy z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami cytowanej powyżej ustawy nabywcami nieruchomości rolnej mogą być osoby spełniające wymogi art. 6  i art. 2a ust. 4 punkt 2 przedmiotowej ustawy.

Działka ewid.  nr 2051/2 - cena wywoławcza: 367.000,00  zł , wadium: 25 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 25.06.2018 r.  -  o godz. 1000  na sali obrad Urzędu Miejskiego 
(Rabka – Zdrój, ul. Parkowa nr 2).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w terminie do dnia 19.06.2018 r. na konto: PKO BP S.A.
    O/ Rabka – Zdrój Nr 27 1020 3466 0000 9402 0004 3802. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek lub do kasy Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju.

W stosunku do nabywcy nieruchomości wadium zalicza się na poczet ceny jej nabycia,          a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Rabka - Zdrój.

  1. Złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemnej oferty (w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Sprzedaż działki ewid. nr 2051/2”) w terminie do dnia 19.06.2018 r.   

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej
o których mowa w art.7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.):

  1. a) Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  2. b) Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej pow. nie przekraczającej 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)- rolnik, który posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, musi w każdej z nich potwierdzić powierzchnię i osobiste prowadzenie gospodarstwa. Ta powierzchnia zliczana jest do ogólnej powierzchni gospodarstwa rodzinnego, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy,
  3. c) Oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy lub w gminie graniczącej z tą gminą (jeśli jednocześnie na obszarze tym jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego),
  4. d) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012r. Nr 109),

lub decyzję o której mowa w art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, póz.2108).

 

III.  Okazanie komisji

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą współmałżonka na udział w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  • pełnomocników osób fizycznych – przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

                                                                      

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Rabce - Zdroju (pok. nr 11),
w godz. od 8.00. do 15.00, tel. ( 0 - 18 ) 26 - 80 - 470, wew. 304 lub ( 0 - 18 ) 26 - 80 - 469.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H