do góry
Strona główna Komunikaty
01 lut 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15-02-2018 do 01-03-2018

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00, po uprzednim zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.

Zakres tematyczny operacji:

CEL OGÓLNY :

I.Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL SZCZEGÓŁOWY:

II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

II.1.1. Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR – 1 operacja

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Zarejestrowanie Wnioskodawcy i wgranie wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami do systemu www.lgd.witkac.pl

(W przypadku gdy któryś ze skanowanych załączników przekracza 30 stron nie ma obowiązku wgrywania go do systemu.)

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (44 pkt. ) tj.  minimum 27 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00

 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  300 000,00 zł.

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50 000,00 zł i nie więcej niż 300 000,00 zł na realizację jednej operacji

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety,
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 08.00 do 16.00

 

DOKUMENTY:

Ogłoszenie o naborze 2/2018

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o przyznanie pomocy.exel

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.exel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną

Dokumentacja proceduralna:

Instrukcja obsługi POP dla wnioskodawców operacji

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji inne

Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta oceny zgodności z PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Pozostałe dokumenty udostępnione:

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik 3a do umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Wniosek o płatność.exel

Wniosek o płatność.pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.exel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H