do góry
3Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
31 gru 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

„ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY” - Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację usług asystenta rodziny dla ok. 15 rodzin.
 3. Szacunkowa ilość godzin – 2008 godzin (słownie: dwa tysiące osiem godzin) ok. 167 godzin miesięcznie.

Liczba godzin pracy z rodziną będzie zależała od potrzeb rodziny. Ze względu na szczególny charakter usług Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości godzin usług miesięcznie, co nie będzie stanowiło podstawy odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy, ani też nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

 1. Podstawą wykonania usługi jest pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego określające rodzinę objętą usługą.
 2. Miejsce wykonywania usług: miejsce zamieszkania rodziny objętej usługami asystenta rodziny bądź wskazane przez nią.
 3. Wykonawca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego dostarczy do siedziby Zamawiającego wystawioną fakturę/rachunek za wykonanie usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację usługi.
 4. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje w szczególności:
 5. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 6. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 7. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 8. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 9. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 10. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi,
 11. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 12. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 13. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 14. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 15. udzielanie wsparcia dzieciom, a w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 16. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 17. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 18. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 19. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Zamawiającemu,
 20. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 21. sporządzanie na wniosek do sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 22. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 23. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub/i grupą roboczą, o których mowa
  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 1. Główne warunki udziału w postępowaniu:
 2. Osoba składająca zapytania ofertowe winna posiadać:
 3. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 4. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny
  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 5. co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
  a także udokumentuje, co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 6. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 8. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 10. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,
 11. zajmuje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i odpowiedni staż pracy z dziećmi lub z rodziną – stosownie do wymagań o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz. U.
 2018 poz. 998 z późń.zm).

 

Kandydat spełniający powyższe wymagania winien posiadać umiejętności związane z:

 1. znajomością obsługi komputera i programów biurowych,
 2. wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 3. znajomością lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 4. samodzielnością w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. komunikatywnością, empatią, zaangażowaniem asertywnością,
 6. umiejętnością współpracy w zespole,
 7. odpornością na sytuacje stresowe,
 8. umiejętnością zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. znajomością przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty
  w siedzibie Zamawiającego: ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrój, pokój nr 1 do dnia
  21 stycznia 2019 r. do godz. 13:00
 2. zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: zapytanie ofertowe na: „ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY”.

 

Kompletna oferta musi zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy  - stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
 • oświadczenie kandydata:
 1. wypełnione i podpisane oświadczenie - stanowiący załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

(mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)

 • Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
 • Zamawiający odrzuca ofertę:

- w przypadku niespełnienia warunków w postępowaniu,

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

11) Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia: PLN.

 

 1. Kontakt z Wykonawcą:

         Anna Chryc

         tel./fax.: (18) 26-79-868

         e-mail:

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

       Cena brutto 1 godziny pracy asystenta rodziny – o wadze 100%

 

 1. Termin realizacji:

 od luty 2019 r. do grudzień 2019 r.

 

VII. Załączniki:

 • Formularz oferty
 • Oświadczenie asystenta rodziny
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2

34-700 Rabka – Zdrój

Tel/fax.: 18-26-79-868

e-mail:

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.docx 18-12-31 16:18 12.48KB pobierz plik: Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.docx
docx Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.docx 18-12-31 16:18 13.06KB pobierz plik: Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.docx
docx załącznik nr 1 oferta.docx 18-12-31 16:18 13.23KB pobierz plik: załącznik nr 1 oferta.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H