3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
17 lip 2019
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi”

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju poszukuje osoby do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Rabka – Zdrój

 Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 1. Ogólny zakres obowiązywania umowy:
 2. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
   i umiejętności społecznego funkcjonowania;
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 1. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
 2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II.Niezbędne wymagania:

            Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
            Ponadto osoba świadcząca usługi musi legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
            Osoba będąca świadczyć usługi musi  posiadać przeszkolenie i doświadczenie
w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto stan zdrowia musi pozwalać na zatrudnienie na powyższym stanowisku. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszania klienta.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty
  w siedzibie Zamawiającego: ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrój, pokój nr 3 do dnia
  24 lipca 2019 r. do godz. 13:00 zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: zapytanie ofertowe na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi”

IV.Kompletna oferta musi zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy  - stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

(mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)

 • Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
 • Zamawiający odrzuca ofertę:

- w przypadku niespełnienia warunków w postępowaniu,

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

11) Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia: PLN.

 1. Kryterium wyboru oferty:

       Cena brutto 1 godziny pracy asystenta rodziny – o wadze 100%

VII. Załączniki:

 • Formularz oferty
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Scan_20190717_103150.pdf 19-07-17 22:57 1.35MB pobierz plik: Scan_20190717_103150.pdf
pdf Scan_20190717_103325.pdf 19-07-17 22:57 7.78MB pobierz plik: Scan_20190717_103325.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry