3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
09 lip 2019
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju poszukuje osoby do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Rabka - Zdrój

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od lipca 2019 r. do sierpnia 2019 r.

  1.  Ogólny zakres obowiązywania umowy:
  2.  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
    o kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania; o interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, o pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, o wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, o pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
    2.    pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
    3.    rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  3.  Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Ponadto osoba świadcząca usługi musi legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoba będąca świadczyć usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto stan zdrowia musi pozwalać na zatrudnienie na powyższym stanowisku. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszania klienta.

III.    Przygotowanie oferty:


Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie — listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrój, pokój nr 3 do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 13:00 zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: zapytanie ofertowe na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi”
IV.    Kom piętna oferta musi zawierać:
1)    wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2)    wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych — stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
3)    życiorys (CV),
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
(mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)
5)    Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
6)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7)    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
8)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.
9)    Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
10)    Zamawiający odrzuca ofertę:
-    w przypadku niespełnienia warunków w postępowaniu,
-    w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
-    w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
11)    Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia: PLN.
V.    Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto 1 godziny pracy asystenta rodziny - o wadze 100%


VII. Załączniki:
1)    Formularz oferty
2)    Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Scan_20190709_092801.pdf 19-07-09 22:09 6.09MB pobierz plik: Scan_20190709_092801.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry