3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
01 lip 2019
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na: ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami  psychicznymi"

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Rabce - Zdroju poszukuje osoby  do wykonania specjalistycznych  usług  opiekuńczych   dla  osób  z  zaburzeniami   psychicznymi   na  terenie Gminy Rabka – Zdrój.

Charakter umowy:  umowa zlecenie

Okres obowiązywania  umowy:  od lipca 2019 r. do sierpnia 2019 r.

  1. Ogólny zakres obowiązywania umowy:
  2. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-   kształtowanie  umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

-    interwencje i pomoc w  życiu w rodzinie,

-   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

-   wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

-   pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

  1. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
  2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych
  3. Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty  w  zakresie  rehabilitacji  medycznej,  fizjoterapeuty  lub  innego  zawodu  dającego wiedze  i umiejętności     pozwalające   świadczyć  określone   specjalistyczne usługi.

Ponadto  osoba  świadcząca  usługi  musi  legitymować   się  co  najmniej   półrocznym stażem  w jednej  z następujących jednostek:  szpitalu  psychiatrycznym,  jednostce organizacyjnej  pomocy  społecznej  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi,  placówce  terapii lub   placówce   oświatowej,   do   której   uczęszczają   dzieci   z   zaburzeniami   rozwoju   lub upośledzeniem   umysłowym,   ośrodku   terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze   przeznaczone  dla  osób z zaburzeniami          psychicznymi.

Osoba   będąca   świadczyć   usługi   musi     posiadać   przeszkolenie   i    doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług     opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto stan zdrowia musi pozwalać na zatrudnienie na powyższym stanowisku.  Osoba musi być  dyspozycyjna,  przygotowana   do  pracy  w  terenie  oraz  posiadać  umiejętność  dobrej organizacji pracy indywidualnej  oraz pracy w miejscu zamieszania klienta.

III. Przygotowanie  oferty:

Ofertę należy:

  1. a) złożyć w formie   pisemnej    (osobiście,    pisemnie    - listem)   na   Formularzu   Oferty w siedzibie  Zamawiającego:  Parkowa 2, 34- 700 Rabka  - Zdrój, pokój  nr 3  do dnia 8  lipca   2019  r.   do  godz.  13:00   zapakować  w  jednej   kopercie   zaadresowanej   na Zamawiającego i opatrzonej  napisem:  zapytanie ofertowe na: ,,Świadczenie specjalistycznych   usług   opiekuńczych   dla   osób  z  zaburzeniami   psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami  psychicznymi"

 

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

1)   wypełniony  i podpisany  formularz  ofertowy  - stanowiący  załącznik   Nr   1   do zapytania ofertowego,

2)   wypełnione i  podpisane oświadczenie   o wyrażeniu   zgody  na przetwarzanie  danych osobowych - stanowiące  załącznik  nr 3  do zapytania  ofertowego,

3)   życiorys  (CV),

4)   kopie    dokumentów   potwierdzających   posiadane   kwalifikacje   i    przebieg    pracy zawodowej,

(mogą   być  przedstawione  w  formie   oryginałów  lub   kopii   poświadczonych  przez Wykonawcę za zgodność  z oryginałem)

5)   Zamawiający może zadać przedłożenia  oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6)   Każdy  Wykonawca może złożyć tylko jedna  ofertę.

7)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma  powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty przed  upływem  terminu  składania  ofert.

8)   W toku  badania i oceny  ofert  Zamawiający  może  zadać od  Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert  oraz  ich  uzupełnienia, jeżeli  nie  naruszy  to zasad uczciwej  konkurencji.

9)   Zamawiający  zastrzega sobie prawo  sprawdzania  w toku  oceny  oferty  wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

10) Zamawiający odrzuca  ofertę:

- w przypadku niespełnienia warunków w postepowaniu,

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

- w przypadku przedstawienia przez  Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

11)  Waluta   w jakiej   będą  prowadzone  rozliczenia  związane   z  realizacja  zarmówienia: PLN.

  1. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto  1    godziny  pracy asystenta  rodziny  - o wadze  100%

VII. Załączniki:

1)   Formularz oferty

2)   Oświadczenie o ochronie  danych  osobowych

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Scan_20190701_084601.pdf 19-07-01 21:10 7.37MB pobierz plik: Scan_20190701_084601.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry