3EKOINTERWENCJA - zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku3Pomoc Burmistrza dla przedsiębiorców 2021r.2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Aktualności
04 lut 2021
kategoria:
Aktualności
 

Konkurs na logo Eko-Rabka

Burmistrz Rabki-Zdroju ogłasza konkurs na logo promujące działania ekologiczne w gminie Rabka-Zdrój. "Wielu mieszkańców, przedsiębiorców, szkół, stowarzyszeń, instytucji naszej gminy troszczy się o środowisko naturalne. Jako samorząd chcemy wyróżnić w przyszłości za działania Eko-Rabka. Wyróżnieni będą mogli posługiwać się logo za swoje dokonania. Środowisko naturalne jest przecież naszym dobrem, o które musimy wspólnie dbać" - podkreśla Leszek Świder.

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu logo

„Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój”

Marka gminy jest kluczowym narzędziem. Budowana konsekwentnie będzie przynosić korzyści wizerunkowe, co przełoży się w przyszłości na wzrost konkurencyjności gminy. Potrzeba wyłonienia projektu logo „Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój” jest związana z dążeniem do stworzenia wizerunku gminy dbającej o środowisko naturalne. Rabka-Zdrój jest gminą o bardzo długich tradycjach uzdrowiskowych, posiadającą bogactwa naturalne w postaci wysokiej jakości solanek jodowo-bromowych, które są jednymi z najsilniejszych w Europie. Logo ekologicznej gminy ma być tego odzwierciedleniem i sygnałem, że gmina Rabka-Zdrój nie boi się wyzwań oraz dąży do mądrego, zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy zatem twórców do udziału w Konkursie na wykonanie projektu logo „Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój”.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na wykonanie projektu logo „Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Rabka-Zdrój - Urząd Miejski w Rabce- Zdroju z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, zwana dalej „Organizatorem”.
 • 2 Przedmiot Konkursu
 1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo „Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój”, który powinien:
  • nawiązywać do historii, tradycji oraz walorów gminy Rabka-Zdrój;
  • być oryginalny, nowoczesny i innowacyjny;
  • cechować się wysokim poziomem artystycznym oraz spełniać jednocześnie rolę promocyjną i informacyjną;
  • być na tyle uniwersalny, aby można go było wykorzystywać w różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.
 • 3 Zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs skierowany jest zarówno do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych, do studentów i absolwentów wyższych uczelni, dzieci i młodzieży, jak również do pozostałych osób, posiadający talent graficzny, które mają kreatywne wizje i pomysły w zakresie przedmiotu Konkursu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dostarczyć następujące materiały:
 • Pracę konkursową, zgodną z wymaganiami określonymi w 4;
 • Kartę zgłoszenia. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej wypełniają formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Organizatora: gmina.rabka.pl w zakładce „Konkurs na logo - Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój”;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Na podstawie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych w mediach, na spotkaniach i materiałach promocyjnych Organizatora.
 1. Organizator Konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją Konkursu.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. Materiały, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu należy przesłać pocztą zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu z widocznym dopiskiem: „Konkurs na projekt logo Ekologiczna (Eko) Rabka-Zdrój” na adres:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

 lub dostarczyć osobiście na:

Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (BOK),

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój (parter).

do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15.00, liczy się data wpływu materiałów do siedziby Organizatora.

 1. W kopercie z napisem „Konkurs na projekt logo Ekologiczna Rabka-Zdrój” należy umieścić 2 zamknięte koperty:
 • kopertę oznaczoną napisem „Praca konkursowa – nie otwierać” zawierającą pracę konkursową, o której mowa w 3 ust. 4 pkt. 1), opatrzoną kodem, o którym mowa w § 4 ust. 2 na odwrocie pracy konkursowej;
 • kopertę oznaczoną napisem „Dokumenty konkursowe – nie otwierać”, zawierającą materiały, o których mowa w 3 ust. 4 pkt. 2), 3). Karta zgłoszenia ma zawierać kod, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 1. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 2. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  a także nie stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
 • 4 Prace konkursowe
 1. Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie rysunku/wydruku w dowolnej technice, w formacie A4.
 2. Praca konkursowa i karta zgłoszenia muszą być opatrzone 6 znakowym kodem cyfrowo-literowym, wymyślonym przez uczestnika Konkursu. W przypadku pracy konkursowej kod ma być umieszczony na jej odwrocie.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.
 4. Złożone projekty prac konkursowych nie podlegają zwrotowi.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi.
 6. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału
  w innych konkursach.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
 8. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora).
 • 5 Ocena zgłoszonych prac konkursowych
 1. Prace konkursowe złożone po terminie podlegają wykluczeniu.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:
  • kryterium nawiązania do historii, tradycji oraz walorów gminy Rabka-Zdrój – maksymalnie 6 punktów;
  • kryterium oryginalności, nowoczesności i innowacyjności – rozumiany jako walor wyjątkowości koncepcji graficznej, która przykuwa uwagę, wzbudza zainteresowanie i ciekawość – maksymalnie 6 punktów;
  • walory artystyczne: projekt logo ma cechować się m.in. wysoką estetyką, kreatywnością przy jednoczesnym zachowaniu roli promocyjnej i informacyjnej – maksymalnie 6 punktów;
  • kryterium funkcjonalności – musi być uniwersalny pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych – maksymalnie 4 punktów.
 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej Laureatem zostanie autor pracy, która zdobędzie największą sumę punktów.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Rabki-Zdroju, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: gmina.rabka.pl
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej gmina.rabka.pl
 • 6 Nagroda
 1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla Laureata Konkursu.
 2. Organizator deklaruje, że z Laureatem zostanie podpisana umowa o przeniesienie na Gminę Rabka-Zdrój autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty 2 500 zł brutto.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej gmina.rabka.pl
 3. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.
 4. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować do Biura Promocji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, pod nr tel. 18 26 80 478 lub na e-mail: .
Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc załącznik nr 3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc 21-02-04 18:16 37.5KB pobierz plik: załącznik nr 3_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc
doc załącznik nr 2_Karta_zgloszenia_dla_podmiotow_prowadzacych_dzialalnosc_gospodarcza.doc 21-02-04 18:16 35.5KB pobierz plik: załącznik nr 2_Karta_zgloszenia_dla_podmiotow_prowadzacych_dzialalnosc_gospodarcza.doc
doc załącznik nr 1_Karta_zgloszenia_dla_osob_nieprowadzacych_dzialalnosci_gospodarczej.doc 21-02-04 18:15 35.5KB pobierz plik: załącznik nr 1_Karta_zgloszenia_dla_osob_nieprowadzacych_dzialalnosci_gospodarczej.doc
doc Regulamin konkursu Eko Rabka-Zdrój.doc 21-02-04 18:12 61KB pobierz plik: Regulamin konkursu Eko Rabka-Zdrój.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry