2Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r. 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
29 cze 2020
kategoria:
Aktualności
 

Nabór kandydatów na rachmistrzów w powszechnym Spisie Rolnym

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.  (Dz.U. z 2019r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Rabki-Zdrój.

Spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Rabka-Zdrój
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

  1.  Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
  2.  Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
  3. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
  4. a)   37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
  5. b)   20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020 (rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do  8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska
– adresu zamieszkania
– telefonu,
– adresu email

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)  oświadczenie o spełnianiu wymogu nie karalności, za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem  poczty do dnia 8 lipca 2020r.  (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego ”, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26  91 554 ( Gminne Biuro Spisowe).

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Rabka-Zdrój wynosi – 2.

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry