3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Aktualności
16 cze 2020
kategoria:
Aktualności
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm./ oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju uchwały Nr XVI/104/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 roku, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 października 2014 r., poz. 6039.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisów rozdziału 2. „Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego ustaleniami planu” oraz rozdziału 3. „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów” w/w uchwały.

Zmiana planu nie obejmuje rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Rabki-Zdroju na adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój w terminie do dnia 31.07.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz podpis.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Rabki-Zdroju.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc wniosek do zmiany planu - druk.doc 20-06-16 15:34 37.5KB pobierz plik: wniosek do zmiany planu - druk.doc
docx Klauzula informacyjna RODO przy procedowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx 20-06-16 15:34 20.03KB pobierz plik: Klauzula informacyjna RODO przy procedowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry