3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
20 sie 2019
kategoria:
Aktualności
 

XII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 28 sierpnia 2019r. /środa/ o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.    Przyjęcie protokołów z X i XI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3.    Wręczenie stopni awansu zawodowego dla nauczycieli.
4.    Informacja na temat przeprowadzenia wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLII/325/18 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój,

3) w sprawie: określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój,

4) w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój,

5) w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

6) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego,

7) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”,

8) w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,

9) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój  na lata 2019-2027,

  1. Podjęcie uchwał na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

1) w sprawie: zmiany Uchwały NR X/64/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju diety, ryczałty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

2) w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

3) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Nr VII/26/11 Rady Miasta w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rabki Zdroju oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.

  1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  2. Interpelacje i wnioski radnych.

Zamknięcie sesji.

- do udziału w której serdecznie zaprasza                                                                                                       

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Józef Michał Skowron

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry