do góry
2Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkach
Strona główna Banery Przedsiębiorcy

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z artykułem 70 b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
  W związku z wydłużeniem cyklu kształcenia, zwiększone zostały także kwoty dofinansowania.

W myśl znowelizowanych przepisów wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosić będzie:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony)
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
 • Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone - zgodnie z wymogiem art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego - za zgodność z oryginałem:
  • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • aneksów do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
  • świadectwa pracy młodocianego pracownika – jeżeli zostało wystawione,
  • dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
  • w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka – dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek.
  • wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Doradztwo dla firm:

Dokumenty do pobrania:

kategoria: Przedsiębiorcy [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek o dofinasowanie 16-12-07 19:47 49KB pobierz plik: Wniosek o dofinasowanie
docx Zawiadomienie pracodawcy 16-12-07 19:47 13.72KB pobierz plik: Zawiadomienie pracodawcy
pdf Formularz pomoc de minimis 16-12-07 19:46 413.66KB pobierz plik: Formularz pomoc de minimis
rtf Oświadczenie 16-12-07 19:46 45.33KB pobierz plik: Oświadczenie

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H