2Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r. 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Banery Dobry Start 300+, Rodzina 500+, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start  można składać

drogą elektroniczną już od 1 lipca,
a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2019r. 


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 18 (II piętro)

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2019r. 

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju - Wydział Świadczeń Rodzinnych. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wsparcie, nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 476 w Zespole Świadczenia Wychowawczego „Rodzina 500 +”,
e-mail:

Wzory wniosków dostępne na stronie internetowej Ministerstwa - https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać

drogą elektroniczną już od 1 lipca,
a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 września 2019 r. 


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 18 (II piętro)

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” na nowych zasadach będzie można składać od 1 lipca online(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej w Urzędzie Miejskim).


Wnioski będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miejskim  w Rabce-Zdroju w pokoju nr 18 (II piętro).

  1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych  zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  1. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
  1. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

  1. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc  uproszczony i skrócony.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także  znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe. 

"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

 Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny tej osoby  przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Ma to na celu a niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 476 w Zespole Świadczenia Wychowawczego „Rodzina 500 +”,
e-mail:

Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie internetowej Ministerstwa - https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

kategoria: Rodzina 500+ [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Terminy wypłat 500 plus - 2019_21.pdf 19-06-13 14:17 84.57KB pobierz plik: Terminy wypłat 500 plus - 2019_21.pdf
pdf Terminy wypłat 500 plus - 2018_19.pdf 18-08-26 21:50 84.88KB pobierz plik: Terminy wypłat 500 plus - 2018_19.pdf
pdf Terminy wypłat 500 plus - 2017_18.pdf 18-08-26 21:53 97.13KB pobierz plik: Terminy wypłat 500 plus - 2017_18.pdf

Dodatkowe informacje

 

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać
drogą elektroniczną już od 1 lipca,
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 30 listopada 2018 r.


Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego, można składać
drogą elektroniczną już od 1 lipca,
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 31 października 2018 r.


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 17 (II piętro)

 Świadczenia Rodzinne:

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 grudnia 2018r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Fundusz alimentacyjny:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku (od przyszłego roku)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie funduszu alimentacyjnego od 1 listopada 2018r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 477

e-mail:

 

kategoria: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2018_19.pdf 18-08-26 21:57 93.7KB pobierz plik: Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2018_19.pdf
pdf Najstotniejsze zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf 17-08-01 14:13 300.86KB pobierz plik: Najstotniejsze zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf
pdf Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2017_18.pdf 18-08-26 21:57 169.2KB pobierz plik: Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2017_18.pdf
pdf Miejsce złożenia wniosku.pdf 17-08-01 14:07 331.46KB pobierz plik: Miejsce złożenia wniosku.pdf

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można składać

od 1 września 2019 r. 
do 15 września 2019 r.


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 5 (I piętro)

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H